OPIS FUNKCJONALNOŚCI 1C:DRIVE

System 1C:Drive jest jedną z wielu konfiguracji pracujących na platformie 1C:Enterprise. Jest to zintegrowany system klasy ERP pracujący na jednej bazie danych, który klient może użytkować w sposób tradycyjny (z wykorzystaniem wewnętrznej sieci firmowej) lub w chmurze obliczeniowej (w pracy rozproszonej, korzystając z własnego serwera chmurowego lub korzystając z usług Data Center).

Dla przejrzystości obsługi systemu 1C:Drive, menu główne zostało podzielone na obszary: Sprzedaż, Zakup, Środki pieniężne, Magazyn, Produkcja, Usługi, CRM, Firma, Analiza, Ustawienia.

To z czego będzie korzystał i co widzi konkretny użytkownik jest konfigurowane na poziomie uprawnień i ról użytkowników. W systemie 1C:Drive można ukryć elementy, których dany użytkownik nie ma widzieć w systemie. Każdy pracuje z wykorzystaniem własnego pulpitu pracy.

W obszarze Sprzedaż, można między innymi:

• Wprowadzać zamówienia sprzedaży od klientów.
• Wystawiać faktury sprzedaży.
• Planować wydania zewnętrzne (WZ).
• Wystawiać faktury ProForma.
• Wystawiać faktury zaliczkowe.
• Wystawiać noty odsetkowe.
• Wprowadzać cenniki dla kontrahenta lub od dostawców.
• Korygować dokumenty sprzedaży.
• Wystawiać noty korygujące.
• Ewidencjonować kontrahentów, cenniki główne, typy cen i rabatów.
• Ewidencjonować różne adresy wysyłki dla jednego kontrahenta.
• Prowadzić sprzedaż detaliczną: Paragony, Raport dobowy, Przeceny, z wykorzystaniem Pulpitu Kasjera.
• Prowadzić sprzedaż według planu i analizować odchylenia sprzedaży.
• Drukować standardowe raporty: Zestawienie należności do zapłaty, Wiekowanie rozrachunków, Analiza stanu zapasów, Analiza realizacji zamówień, Zamówienia sprzedaży według artykułów, Analiza obrotu rozrachunków (faktury, korekty, płatności), Artykuły do wydania lub zafakturowania.
• Korzystać z narzędzi: Wydruk cenników i etykiet, Mechanizm zmiany cen (grupowa zmiana cen według zadanych kryteriów), Przegląd Rejestrów VAT, Przegląd Wezwań do zapłaty, Zamykanie zamówień sprzedaży, Generowanie faktur zaliczkowych.

W obszarze Zakup, można między innymi:

• Wprowadzać zamówienia zakupu od dostawców.
• Ewidencjonować faktury zakupu.
• Nadzorować stan realizacji zamówień zakupu.
• Nadzorować statusy płatności dla faktur zakupu.
• Ewidencjonować i planować przyjęcia zewnętrzne zakupu (PZ).
• Ewidencjonować faktury ProForma od dostawców.
• Ewidencjonować faktury zaliczkowe zakupu
• Wprowadzać faktury wewnętrzne do zakupów.
• Ewidencjonować koszt dodatkowe do dokumentu przyjęcia dla konkretnej pozycji.
• Ewidencjonować deklaracje celne.
• Wprowadzać korekty do faktur zakupu (w tym zaliczkowych) i przyjęć zewnętrznych (PZ).
• Wprowadzać cenniki dostawców według typów cen dostawców.
• Planować zapotrzebowanie na artykuły.
• Ewidencjonować artykuły i dostawców.
• Zarządzać magazynem według stanów MIN/MAX.
• Drukować standardowe raporty: Analiza zakupu (Zamówiono, Otrzymano, Oczekiwane, Rozmieszczone w zamówieniach, Zapłacono), Artykuły do przyjęcia lub zafakturowania, Harmonogram przepływu zapasów dla okresu (dniami), Plan dostaw na dzień, Rozrachunki z dostawcami, Wiekowanie zobowiązań, Zakupy według produktów, Zamówienia zakupu według dostawców i artykułów, Zobowiązania do zapłaty (Saldo początkowe, Zakupy, Przedpłaty, Saldo końcowe).
• Korzystać z narzędzi: Przegląd Rejestrów VAT, Zamykanie zamówień zakupu.

W obszarze Środki pieniężne, można między innymi:

• Importować wyciągi bankowe z pliku bankowego.
• Ewidencjonować przelewy przychodzące i wychodzące.
• Ewidencjonować dokumenty kasowe: Kasa przyjmie (KP) i Kasa wyda (KW) z prowadzeniem Raportów kasowych.
• Planować przesunięcie środków pomiędzy kasami gotówkowymi.
• Planować wpływy środków pieniężnych do kasy gotówkowej.
• Planować zapotrzebowania wydatkowe z kasy gotówkowej.
• Zarządzać kalendarzem płatniczym.
• Ewidencjonować waluty i prowadzić kasy walutowe.
• Definiować rodzaje przepływów środków pieniężnych.
• Ewidencjonować pożyczki pracownicze.
• Naliczać odsetki do pożyczek pracowniczych.
• Drukować standardowe raporty: Salda środków pieniężnych dla kont bankowych i kas gotówkowych (Saldo początkowe, Wpływy, Wypływy, Saldo końcowe), Kalendarz i statusy płatności, Przepływ środków pieniężnych, Środki pieniężne w kasie, Pożyczki pracownicze.
• Korzystać z narzędzi: Import kursów walut.

W obszarze Magazyn, można między innymi:

• Wprowadzanie dokumentów przyjęć magazynowych (PZ).
• Wprowadzanie dokumentów wydań magazynowych (WZ).
• Przesunięcia międzymagazynowe (MM).
• Wprowadzanie rezerwacji zapasów dla zamówień sprzedaży.
• Prowadzić inwentaryzację i wydruk arkuszy spisowych.
• Ewidencjonować magazyny, artykuły i kody kreskowe.
• Drukować standardowe raporty: Analiza obrotu zapasami (Rozchód, Średnie saldo, Współczynnik rotacji, Średni okres przechowywania), Analiza realizacji zamówień zakupu (Zaległe, Przyjęcia, Wydania, Pozostałe z zakupu), Analiza stanu zapasów na dzień (oddziałami lub kontrahentami), Dostawy zafakturowane do przyjęcia, Harmonogram przepływu zapasów (dniami) dla produktu i zamówienia, Nadwyżki i niedobory z inwentaryzacji (wg magazynu, artykułu, arkusza spisowego), Rezerwacje zapasów dla zadanego okresu, Koszty artykułów FIFO (fakturami zakupu), Stany magazynowe w okresie (Saldo otwarcia, Przyjęcia, Wydania, Saldo zamknięcia).

W obszarze Produkcja, można między innymi:

• Wprowadzać zlecenia produkcyjne (kompletacja lub dekompletacja).
• Produkować z wykorzystaniem charakterystyk produktów (zestaw cech).
• Zarządzać produkcją i generować zapotrzebowania na materiały.
• Generować przesunięcia magazynowe na magazyn produkcyjny.
• Prowadzić podziały kosztów dla produkcji w toku.
• Generować prace produkcyjne dla zleceń.
• Nadzorować statusy wykonania prac produkcyjnych.
• Ewidencjonować tygodniowy czas pracy pracownika z podziałem na czynności, godziny od…do…, stawką i podsumowaniem godzin.
• Planować harmonogram produkcyjny na zadany okres.
• Ewidencjonować artykuły, harmonogramy prac, brygady oraz szablony kalkulacyjne.

W obszarze Usługi, można między innymi:

• Ewidencjonować nabywców na usługi.
• Zlecać wykonanie prac montażowych / serwisowych.
• Ewidencjonować tygodniowy czas pracy pracownika z podziałem na czynności, godziny od…do…, stawką i podsumowaniem godzin.
• Planować harmonogram prac na zadany okres.
• Ewidencjonować artykuły, harmonogram prac, brygady.

W obszarze CRM, można między innymi:

• Wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną w systemie 1C:Drive.
• Rejestrować zapotrzebowania od potencjalnych klientów.
• Rejestrować zdarzenia: rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania, SMS.
• Przekształcać potencjalnych klientów w nabywcę (kontrahenta).
• Przypisywać handlowców i oceniać potencjał klienta.
• Nadzorować historię realizacji na zapotrzebowanie.
• Ewidencjonować kontrahentów (nabywców i dostawców) oraz wystawiać z poziomu CRM (zamówienia sprzedaży i zakupu).
• Ustawiać przypomnienia dla realizacji zdarzeń.
• Prowadzić akcje marketingowe dla zadanego okresu.
• Ewidencjonować przyczyny odrzucenia ofert.
• Drukować standardowe raporty: Lejek sprzedaży, Sprzedaż według segmentów, Kalendarz zdarzeń na zadany okres.

W obszarze Firma, można między innymi:

• Definiować firmy. W systemie 1C:Drive można prowadzić kilka firm w jednej zintegrowanej bazie danych. Co pozwala np. pracować na tej samej kartotece kontrahentów.
• Definiować rachunki bankowe (w PLN i walutach obcych).
• Definiować magazyny, działy, oddziały i punkty sprzedaży.
• Ewidencjonować listę pracowników firmy.
• Definiować politykę rachunkowości.
• Definiować podstawowy plan kont.
• Definiować domyślne konta dla transakcji biznesowych.
• Definiować podstawowe słowniki (katalogi) programu.
• Ewidencjonować dokumenty księgowe.
• Wystawiać potwierdzenia sald rozrachunków z kontrahentami.
• Kompensować należności ze zobowiązaniami.
• Wprowadzać dokumenty PK (polecenia księgowania).
• Przeprowadzać operację zamknięcia miesiąca.

W obszarze Analiza, można między innymi (na danych rzeczywistych):

• Nadzorować najważniejsze wskaźniki w dniu bieżącym za pomocą tzw. Pulpitu Kierownika (Stan środków pieniężnych, Zamówienia sprzedaży i zakupu, Rozrachunki – należności i zobowiązania, Sprzedaż z podziałem na towary i usługi, Wydatki dodatkowe).
• Generować wskaźniki ogólne, takie jak: Dochody, Koszt własny sprzedaży, Zysk brutto, Koszty dodatkowe, Przychód ze sprzedaży.
• Nadzorować środki pieniężne (Salda, wpływy, wydatki, rachunki bankowe, rodzaje przychodów i rodzaje wydatków).
• Nadzorować na zadany dzień strukturę należności (wykres tortowy procentowy z podziałem na klientów, dynamika długu, ilość dłużników, należności, zaliczki, wiekowanie, ilość dłużników poza terminem, wartość należności przeterminowanych).
• Nadzorować na zadany dzień strukturę zobowiązań (wykres tortowy zobowiązań wobec dostawców, dynamika długu, ilość wierzycieli, zobowiązania, zaliczki, wiekowanie, ilość wierzycieli poza terminem, wartość zobowiązań przeterminowanych).
• Nadzorować tzw. Puls biznesu: Dynamika sprzedaży, Sprzedaż według kategorii, Zapasy na dzisiaj, Saldo gotówki, Wpływy gotówki, Płatności, Przychody ze sprzedaży, Koszt własny sprzedaży, Zysk brutto, Marża.

Poza powyższymi wskaźnikami możemy generować raporty:


• Sprzedaż netto (według produktów i charakterystyk) z uwzględnieniem kosztu własnego, zyskiem brutto i marżą %-ową.
• Sprzedaż netto według kategorii produktów.
• Sprzedaż netto według klientów z podziałem na zamówienia.
• Sprzedaż netto według przedstawicieli handlowych.
• Wykres trendu sprzedaży miesiącami (sprzedaż brutto do zysku brutto).
• Wykres trendu sprzedaży według udziału produktów w sprzedaży z podziałem na miesiące.
• Wykres trendu sprzedaży według udziału kategorii produktów w sprzedaży z podziałem na miesiące.
• Wykres trendu sprzedaży według klientów z podziałem na miesiące.
• Wykres trendu sprzedaży według przedstawicieli handlowych z podziałem na miesiące.
• Analiza odchyleń wykonania planu sprzedaży.
• Analiza zastosowanych rabatów z podziałem na dokumenty, produkty i osoby odpowiedzialne.
• Analiza artykułów do wydania / zafakturowania w miesiącu, roku.
• Wykresy dynamiki wpływu/wypływu środków pieniężnych z podziałem na miesiące.
• Analiza sald gotówkowych na dzień z podziałem na waluty.
• Analiza przepływów pieniężnych netto z podziałem na waluty oraz konta bankowe / kasy gotówkowe.
• Analiza kalendarza płatności.
• Wykres trendu należności do zapłaty miesiącami (z wyszczególnieniem należności zaległych).
• Analiza należności dla kontrahenta w ramach umów, z uwzględnieniem wystawionych dokumentów (handlowe, korekty, płatności).
• Wiekowanie należności (do 7, 8-14, 15-30, 31-60, 61+, Razem, Razem zaległe) z wykresem tortowym.
• Wykres trendu zobowiązań do zapłaty miesiącami (z wyszczególnieniem zobowiązań zaległych).
• Analiza zobowiązań wobec dostawców w ramach umów, z uwzględnieniem wystawionych dokumentów (handlowe, korekty, płatności).
• Wiekowanie zobowiązań (do 7, 8-14, 15-30, 31-60, 61+, Razem, Razem zaległe) z wykresem tortowym.
• Analiza stanu zapasów na dzień z podziałem na magazyny.
• Analiza stanu zapasów artykułami w ramach magazynów (ilość, wartość, wartość jednostkowa).
• Analiza wartości zapasów według typu ceny sprzedaży.
• Analiza przepływu zapasów magazynami (BO, Przychód, Rozchód, BZ).
• Analiza stanu magazynowego według FIFO z podziałem na magazyny, produkty i dokumenty zakupu.
• Analiza rezerwacji artykułów w zadanym okresie z podziałem na magazyny, artykuły i zamówienia sprzedaży.
• Analiza kosztów produkcji w wybranym okresie z podziałem na zamówienia sprzedaży (ilość produkcji, wykonanie, planowane, odchylenia).
• Analiza jednostkowego kosztu własnego wytworzonego produktu.
• Wynik finansowy z podziałem na konta księgowe.
• Wynik finansowy według zamówień sprzedaży (Przychód, Koszty, Zysk).
• Wykres trendu wyniku finansowego z podziałem na miesiące.
• Wynik finansowy dla metody kasowej.
• Wykres trendu wyniku finansowego dla metody kasowej.
• Bilans (aktywa i pasywa) dla wybranego okresu.
• Rachunek zysków i strat dla wybranego okresu.
• Analiza kosztów sprzedaży dla rodzajów działalności.

W obszarze Ustawienia, można między innymi:

• Definiować ustawienia firmy (ewidencja według oddziałów, rodzaje działalności, zasoby przedsiębiorstwa, używanie budżetowania, rodzajów umów dla kontrahentów, zarządzania środkami trwałymi).
• Definiować parametry sprzedaży (kilka statusów dla zamówień sprzedaży, używanie rabatów, włączenie sprzedaży detalicznej, włączenie archiwum dla dokumentów sprzedaży, sprawdzanie zapasów przy wystawianiu dokumentów sprzedaży, sprzedaż konsygnacyjna).
• Definiować parametry zakupu (włączanie różnych jednostek miar ewidencji produktów, włączanie ewidencji charakterystyk produktów, włączenie wielu magazynów, ewidencja zapasów według lokacji magazynowych, używanie numerów seryjnych produktów, kontrola sald według numerów seryjnych, włączenie rezerwacji zapasów, wiele statusów dla zamówień zakupu, ewidencja zapasów według partii, ewidencja cen dostawców).
• Definiować parametry dla produkcji (kilka statusów dla zleceń produkcyjnych, włączenie używania operacji technologicznych).
• Definiować środki pieniężne (ewidencja transakcji w wielu walutach, rozliczanie różnic kursowych dla każdej transakcji lub przy zamknięciu miesiąca, waluta ewidencyjna i krajowa, automatyczne księgowanie płatności zaliczkowej, używanie kalendarza płatności, naliczanie opłat bankowych przy transakcjach bankowych, odsetki dla not odsetkowych).
• Definiować sekcję „Płace” (sporządzanie harmonogramu czasu pracy, praca pracowników na kilku stanowiskach, prowadzenie ewidencji podatku dochodowego) – obecnie obszar w opracowaniu.
• Definiować obsługę serwisową systemu (rutynowe operacje, kopie zapasowe, definicja dokumentów, klasyfikatory, aktualizacja wersji).
• Definiować ustawienia główne (strefa czasowa, dane kontaktowe)
• Zakładać użytkowników i nadawać uprawnienia użytkownikom.
• Definiować podział kontrahentów na grupy i nadawać uprawnienia do grup kontrahentów.
• Definiować formularze wydruków, szablony informacji, raporty i stopki.
• Definiować konta e-mailowe używane w systemie, autoryzacje SMS.
• Korzystać z narzędzi administracyjnych (analiza dziennika zadań, eksport/import danych, korekta danych – duplikaty, raporty i opracowania administracyjne).
• Definiowanie pracy z plikami (miejsce przechowywania plików, zarządzane cechami plików, włączanie podpisów cyfrowych).
• Definiowanie podłączania urządzeń zewnętrznych (skanery kodów kreskowych, czytniki kart magnetycznych, rejestratory fiskalne, ekrany klienta, kolektory danych, terminale płatnicze, wagi elektroniczne, wagi do drukowania etykiet, kasy fiskalne offline).
• Definiować parametry pracy dla użytkownika bieżącego. 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób, a na pewno znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Adres Władysława Reymonta 5/2,  60-791, Poznań
CRM form will load here
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies